joi, 28 septembrie 2017

Fii tu magia / Be the magic


[below in English]

Mulți oameni își doresc ca viața să li se schimbe, însă nu fac nici măcar un pas în acest sens. Ei așteaptă ca miracolele să își facă singure loc și să apară brusc în calea lor. Ei bine, îmi pare rău să îi dezamăgesc, dar lucrurile nu mai sunt atât de simple și minunile clasice sunt extrem de rare.

În ziua de azi trebuie să dai un imbold fericirii și celor mai importante lucruri din viață. Ajută chiar și comportamentul prin care demonstrăm că am primit deja miracolul mult dorit. În orice caz, cea mai eficientă metodă este aceea prin care noi devenim magia pentru alte persoane.


Putem face minuni cu un simplu zâmbet pe care îl acordăm unui necunoscut. Putem face minuni cu un sfat dat unui om deznădăjduit. Putem face minuni cu o felicitare sinceră sau arătându-ne compasiunea. Totul e inimaginabil de simplu și puterea e în mâinile noastre. Este nevoie doar de generozitate și altruism, restul se așează cu ușurință la locul potrivit. Am putea spune că sunt un fel de piese de puzzle care, după ce sunt unite corespunzător, formează un peisaj de basm... magie în stare pură.

Principiul conform căruia dacă faci un bine cuiva, ți se întoarce garantat, nu dă niciodată greș. Legea karmică întotdeauna se aplică și ea nu își lasă datoriile neachitate. Adevărul e că mai bine rămânem de partea bună a legii, prin care aceasta ne răsplătește, fiindcă sunt de-a dreptul usturătoare consecințele faptelor cu impact negativ.

Astfel, minunile pe care le facem pentru alții vor reveni la noi într-o formă sau alta. Fie că vom primi ceea ce ne dorim sau nu, cu siguranță va fi exact ceea ce îi e necesar sufletului nostru. Poate că, la rândul lor, oamenii pentru care am făcut un miracol, își vor folosi de asemenea magia în favoarea noastră. Misterul face parte din viață și oferă o sclipire ce dă culoare existenței.

Fii magic și împărtășește-ți puterea cu lumea înconjurătoare!

-----------------------------------------------------------------------------

Many people want to change their lives, but they don't even take a step towards that change. They expect to appear a miracle in their path. Well, I'm sorry to disappoint them, but things aren't that simple and classical miracles are extremely rare.

Today you have to give a boost to happiness and to the most important things in your life. One thing that can really help you is simply acting like you already received the most desired miracle. In any case, the most effective method is to become the magic for others.

We can do a miracle simply by smiling to a person on the street. We can do a miracle by giving an advice to a desperate soul. We can do a miracle by honestly congratulating someone or by showing compassion. Everything is unimaginably simple and power is in our hands. It takes only generosity and altruism; the rest would be easily put in the right place. We could say these are some kind of puzzle pieces which, when properly placed, form a landscape from a fairy tale... it's pure magic.

The principle - if you do something good to someone, it'll surely return to you - never fails. Karma always applies and it doesn't leave its debts unpaid. The truth is that we better stay on the good side of this law, which repays us, because the consequences of the misdoings are very terrible.

Thus, the miracles we do for others will come back to us in one form or another. Whether we get what we want or not, it'll surely be exactly what our soul needs. Perhaps, in return, people for whom we have made a miracle will also use magic in our favor. The mystery is a part of our life and it gives a glimpse of color to existence.

Be magical and share your power to the world around you!

joi, 21 septembrie 2017

Gândirea pozitivă / Positive thinking


[below in English]

Gândurile ne pot schimba viața, cel puțin eu sunt convinsă de asta. A nu se înțelege greșit, nu neg existența Creatorului nostru. În concepția mea, Dumnezeu sprijină liberul nostru arbitru și, implicit, ne dă o putere a gândului formidabilă. El are încredere în judecata noastră și ne lasă soarta în propriile mâini...și minte.
 
Putem muta până și munții din loc dacă ne dorim asta și avem convingerea că vom reuși. Totul e în funcție de felul în care percepem ceea ce ne înconjoară și de încrederea de sine. În Biblie se vorbește deschis despre puterea voinței și nu văd de ce oamenii separă atât de nemilos gândirea de credință. Dumnezeu contribuie la îndeplinirea rugăciunilor noastre, însă depinde strict de noi cum le adresăm.

O gândire sănătoasă atrage de la sine tot ceea ce e mai bun. Vorbesc din proprie experiență. După ce am încetat să port ranchiună, să doresc răul altor persoane și să fiu invidioasă mi s-a schimbat viața. Parcă s-a simplificat totul. Văd lumea în culori mult mai vii și mă simt mulțumită de mine însămi. Nu sunt perfectă, nici pe aproape măcar, însă am încetat să am așteptări de la mine care să mă mențină la un nivel imaginar și îmi permit să fiu eu.

Nu e ușor să gândești mereu pozitiv și să ignori toate răutățile, recunosc. E în firea noastră devierea de la gândul cel bun, e ceea ce ne face umani. Eu însă îmi amintesc că sunt "zen" și nimic rău nu mă poate afecta, iar apoi mă relaxez. De cele mai multe ori iau lucrurile în glumă și uneori poate îmi scapă o replică sarcastică, dar nu mă consum psihic și îmi face bine.

Gândul pozitiv ne ține departe de toate necazurile și ne luminează viața. Legea karmică își face efectul mai repede decât am crede. Dumnezeu, universul și tot ce e în jurul nostru complotează spre binele nostru...trebuie doar să facem un efort și să gândim pozitiv!

-----------------------------------------------------------------------------

Thoughts can change our lives; at least this is what I believe. Not to be misunderstood, I don’t say there is not a Creator. From my point of view, God supports our free will and gives us the formidable power of thinking. He trusts our judgment and leaves our destiny in our own hands...and minds.

We can even move mountains if that’s what we want, and if we truly believe that we will succeed it. Everything is based on our perception of things that surrounds us and on our self-confidence. The Bible speaks about the will power, and I can’t understand why people are dividing thinking and faith. God contributes to the fulfillment of our prayers, but we also have a word to say on this.

A healthy judgment attracts all the best things possible. I speak from my own experience. After I stopped being negative, my life changed. It seemed like everything is much simpler. My world is much more colorful and I’m thank with myself. I’m not perfect, I’m not even close, but I stopped having imaginary expectations from myself and I allow myself to be...me.

I admit it's not easy always to think positive and ignoring all negativity. It's in our nature to sometimes think negatively, that's what makes us human. But I also remember that I’m "zen" and nothing bad can touch me, and then I relax. The most of the time I joke about things and sometimes I can seem sarcastic, but I let things go by me and that’s good for me.

Positive thinking keeps all the bad things away from us and enlightens our lives. Karma works faster than we think. God, the universe and everything around us are working towards our wellness...we should only think positively!


joi, 14 septembrie 2017

Femeile ar trebui să se respecte / Women should respect themselves

[below in English]

Femeile independente, hotărâte și luptătoare au fost mereu apreciate de mine. Cred că în fiecare femeie există aceste calități, dar uneori sunt mult prea ascunse privirii. Nici măcar ele nu sunt conștiente că le dețin, ceea ce este o mare greșeală. E nevoie de curaj pentru autodescoperire.

Trăim în secolul XXI și, cu toate acestea, multe femei se consideră inferioare bărbaților. De multe ori nici măcar nu trebuie să li se spună asta, ci singure iau această concepție drept adevărată. Ele își proiectează un ideal în jurul bărbatului de alături și au impresia că datoria lor este să îl facă fericit.

Femeile s-au emancipat din punct de vedere financiar, lucrează și fac față provocărilor profesionale cel puțin la fel de bine precum bărbații. Ok, poate că am fost răutăcioasă adăugând acel "cel puțin", dar știm cu toții că e în gena femeilor să fie descurcărețe și, la urma urmei, e normal să îmi apăr suratele. Trecând peste acest aspect, ideea e că o mulțime de femei uită să evolueze din toate punctele de vedere. Pe lângă carieră, acestea jonglează cu îngrijirea copiilor, a soțului și a casei. Rareori le mai rămâne o fărâmă de timp pentru propria persoană. Apoi se plâng că nu sunt respectate. Nu e trist?

Dragi femei, amintiți-vă că nu sunteți roboți. Înțeleg că e în firea voastră să doriți ca totul să vă meargă perfect în viață și să excelați în toate privințele (știu sentimentul), însă aveți limite. Apăsați butonul STOP și nu încercați să faceți imposibilul pentru că de multe ori recunoștința e...nicăieri. Sacrificiul pe care îl faceți de multe ori este ignorat. Cei cu care vă împărțiți viața vă vor considera ca fiind o certitudine și la un moment dat veți pierde până și respectul lor. Nu uitați că pentru a fi respectate de alții e necesar să vă respectați mai întâi voi înșivă. Nu puteți pretinde cuiva ceva ce nu vă oferiți voi.

-----------------------------------------------------------------------------

Independent, determined and fighting women have always been appreciated by me. I think that these qualities are in all of us, but sometimes they are hidden. Sometimes women aren’t even aware about these qualities, and this is a huge mistake. It takes courage to discover yourself.

We live in the 21st century, and yet many women consider themselves inferior to men. Often is no need to tell them that, because they take this conception as true by themselves. They project an ideal around the man next to them and have the impression that their duty is to make him happy.

Women have emancipated financially, they work and face professional challenges at least as well as men. Okay, maybe I was mischievous by adding that "at least", but we all know it's in the women's genes to be skilled and after all, it's normal to defend my own gender. Going beyond this, what I'm trying to say is that lots of women forget to evolve from all points of view. Besides career, they juggle with caring the children, husband and house. Rarely are they left with a bit of time for their own person. Then they complain they aren't respected. Isn’t it sad?

Dear women, please remember you aren’t robots. I understand it's in your genes to want everything to be perfect in your lives, and to excel in every possible way (I know the feeling), but each one of us has her own limits. Press the STOP button and don't try to make the impossible possible because often gratitude is nowhere to be found. The sacrifice you make is usually ignored. Those with whom you share your life will take you for granted and at some point uou might even lose their respect Remember that in order to be respected by others it’s necessary to respect yourself first. You can't claim to others what you don’t give to yourself.