joi, 22 iunie 2017

TV vs. citit / TV vs. reading

[below in English]

Privesc în jurul meu și văd lumi total diferite. Pe de o parte, sunt copiii și tinerii a căror viață e guvernată de televizor și rețelele sociale, persoane pe care le-am văzut de-a lungul timpului și nu mi se pare că au evoluat deloc. Zilele lor trec într-un torent în care află ce vedete s-au mai cuplat sau cine a mai făcut vreun scandal monstruos. Circul vinde și mi se pare trist. Însă de curând am descoperit cu uimire și bucurie că există o altă latură.
 
Știam că oamenii mai citesc, nu trăiesc într-o văgăună, dar m-a fascinat să aflu că într-un număr atât de mare. Setea de lectură este încă prezentă în viețile oamenilor și, spre marea mea încântare, o parte din generația tânără este o cititoare împătimită.

Nu contează că e vorba de romane clasice sau contemporane, eu consider că fiecare are ceva de oferit. În orice carte există cel puțin o idee ce merită reținută și din care putem învăța ceva.

Situația e complet diferită cu emisiunile TV. Am impresia că pierd timp prețios dacă stau și urmăresc unul dintre programele momentului sau chiar că îmi moare câte un neuron. Bine, poate că sunt rea, dar acesta e modul în care eu înțeleg lucrurile. Nu spun că viziunea mea e corectă, motiv pentru care mi-ar plăcea să primesc alte opinii. Eu îmi iau informațiile din cărți sau din mediul online și probabil că nici nu aș observa dacă televizorul ar dispărea. Prefer să am alegerea a ceea ce urmăresc și ce permit să îmi influențeze viața.

Replica "eu nu am timp să citesc" e veche și total neadevărată. Mereu găsim 10 minute pentru ceva ce ne place și știm că ne face bine. Pe lângă faptul că ni se deschid orizonturile, mai și scăpăm de stresul de zi cu zi citind. Și să nu îndrăznești să mă iei cu texte precum "mie nu îmi place să citesc". Există o carte pentru fiecare, dar îți trebuie puțină răbdare pentru a o găsi. Îți garantez că va merita.

Am întâlnit o comunitate unită prin iubirea de cărți. Citatele și recomandările sunt nelipsite, iar persoanele de aici sunt foarte calde și drăguțe. Despre oamenii de aici vorbeam puțin mai sus. E un grup privat pe facebook datorită “răutăcismelor”, dar îmi puteţi da un mesaj privat în cazul în care vă doriţi o invitaţie. Hai să promovăm cultura și lectura!


-----------------------------------------------------------------------------


I look around and I see totally different worlds. On one hand, there are children and young people whose lives are governed by television and social networks, people I have seen over time and who do not seem to have evolved at all. Their days pass in a torrent where they find out what stars became a couple or who is involved in the newest monstrous scandal. Stupidity sells and I find it sad. On the other hand I was amazed and joyful to find out that there is another side.

I knew that people are reading, I do not live in a hut, but I was fascinated to find out that in such a large number. The thirst for reading is still present in people's lives and, to my great delight, part of the young generation is made up by passionate readers.

It does not matter if they read classical or contemporary novels, I think every genre has something to offer. In any book there is at least one idea that is worth remembering and from which we can learn something.

The situation is completely different with TV shows. I think I am wasting precious time if I'm staying and watching one of the programs of the moment or even one of my neurons dies. Okay, I might have exaggerated a little, but that's how I see things. I'm not saying that my vision is correct, which is why I would like to receive other opinions. I take my information from books or online and I probably would not even notice if the TV disappeared. I prefer to have the choice of what I see and what can influence my life.

The answer "I do not have time to read" is old and totally untrue. We always find 10 minutes for something we love and we know is good for us. In addition to opening our horizons, we also get rid of everyday stress by reading. And do not dare to tell me texts like "I do not like to read". There's a book for everyone, but you need a little patience to find it. I guarantee you it will be worth it.

I have met a united community through the love of books. The quotes and recommendations are regular, and the people here are very warm and nice. About this people I was talking a little above. It's a private group on facebook due to "mischief", but you can give me a private message if you want an invitation. Let's promote culture and reading!

luni, 19 iunie 2017

Eu şi...dilemele iubirii / Me and...the love's dilemmas

[below in English]

N-o să fiu absurdă să afirm cât de mult am iubit la viața mea sau că am suferit din iubire. Nu e cazul. În afara câtorva chestii total copilărești, care nu se pot numi iubire, nu am trecut prin această dramă existențială. Poate că Făt-Frumos al meu nici măcar nu există, dar nu sunt îngrijorată. Nu mă focusez pe latura aceasta, fiindcă viața are mult mai multe de oferit. Am considerat necesar să explic pentru că mulți m-au întrebat dacă sunt ok cu ideea de a rămâne singură. Știu câteva fete cu o condiție fizică similară cu a mea, care consideră găsirea jumătății ca fiind obiectivul vieții. Eu nu sunt o jumătate și nici nu sunt singură dacă nu am un iubit. Cred în iubire și în basmele create de ea, dar nu e o tragedie dacă nu voi avea parte de ele. Sunt alte lucruri în viața mea ce compensează acea "lipsă". Nu suntem creați pentru aceleași scopuri, așa cum nu orice femeie este făcută să fie mamă. Toți avem un rost al nostru pe care îl găsim la momentul potrivit.

Bun, m-am făcut înțeleasă, așa că acum pot începe să scriu despre ce aveam de gând. Nu pricep cum oamenii pot vorbi de rău pe cineva cu care au avut o relație. Acum, pe bune. Când au fost împreună și totul era frumos, nu și-au văzut reciproc defectele? Au avut o poveste minunată (presupun că n-ar fi acceptat o relație defectuoasă), dar la final aruncă cu noroi unul în celălalt. "E atât de prost și de urât, încât nu știu ce am văzut la el" și "umblă cu toți, e o ușuratică" sunt replicile pe care le aud cel mai des. Iubirea face omul orb, dar nu prost. Mă îndoiesc că despărțirea e dușul rece în care lovesc revelațiile. Cel de alături nu era perfect, dar bănuiesc că nu e ceva nou.

De ce se agață lumea de momentele urâte, în loc să păstreze în suflet amintirile frumoase? Uitarea se va produce de la sine, nu trebuie forțată privind doar părțile negative. Evident, nu o spun din experiență, ci din observarea atentă a lumii înconjurătoare. Cum se zice: nu putem face noi toate greșelile, uneori e nevoie să învățăm din ale altora.


-----------------------------------------------------------------------------


I won't be absurd saying how much I've loved in my life or that I suffered because of love. It's not the case. Apart from some totally childish things that cannot be called love, I've not gone through this existential drama. Perhaps my prince does not even exist, but I'm not worried. I do not focus on this side, because life has much more to offer. I thought it necessary to explain because many persons asked me if I was ok with the idea of ​​staying alone. I know a couple of girls with a physical condition similar to mine, who consider finding their half as the goal of life. I'm not a half, and I'm not alone if I do not have a boyfriend. I believe in love and the fairytale created by it, but it's not a tragedy if I do not have them. There are other things in my life that compensate for that "lack". We are not created for the same purposes, like not every woman is made to be a mother. We all have a purpose that we find at the right time.

Okay, I made myself clear, so now I can start writing about what I was going to. I do not understand how people can say bad things about someone they had a relationship with. Now, for real, when they were together and everything was beautiful, did they not see each other's flaws? They had a wonderful story (I suppose they would not have accepted a harmful relationship), but eventually they sling mud to each other in the end. "He's so stupid and ugly that I do not know what I saw in him," and "she is with everybody, she is floozy," are the replies I hear most often. Love makes a person blind, but not stupid. I doubt that separation is the cold shower in which they are hit by revelations. The one next to that person was not perfect, but I guess it's not something new.

Why does the world hang up on ugly moments instead of keeping the beautiful memories in the heart? The oblivion will happen on its own; it should not be forced by seeing only the negative parts. Obviously, I do not say it from experience, but from the close observation of the surrounding world. As it's said: we cannot make all the mistakes, sometimes we need to learn from others.

joi, 15 iunie 2017

Hai să fim fericiţi chiar acum (2) / Let's be happy right now (2)

[below in English]

Articolul de data trecută nu a fost complet, fapt pentru care am venit acum cu o continuare. Am stabilit deja că trebuie să fac / facem anumite lucruri pentru fericirea de zi cu zi, însă adevărul este că există, de asemenea, lucruri care ne pun pe o traiectorie paralelă cu aceasta.

Sunt extrem de multe obiceiuri negative ce ne țin pe loc în drumul spre fericire, însă cele mai semnificative, din punctul meu de vedere, le găsiți enumerate mai jos.


1.       Critica și autocritica
Lumea ca atare a fost concepută pentru a fi specială. Nici măcar copacii nu respectă un tipar exact de creștere, fiecare are propriul ritm și este unic. Prin urmare, cum se poate ca omul să nu fie diferit și să aibă daruri specifice?

2.       Goana după perfecțiune
Perfecțiunea e un mit. Frumusețea constă în imperfecțiunea noastră și a întregului Pământ. Degeaba alergăm în toate părțile în speranța că va ieși totul strună, deoarece nu se va întâmpla. La finalul zilei, perfectul înseamnă ca tabloul vieții să aibă un fundal colorat viu.

3.       Evenimentele nu trebuie lăsate să preia controlul
Mă las prea mult purtată de val. Presupun că nu sunt singura. Mă apuc să fac ceva și uit să trăiesc: să mănânc, să mă hidratez sau să dorm. Văd doar scopul final și ignor viața care trece cu viteză pe lângă mine.

4.       Stresul
E poate cel mai dăunător obicei dintre toate. Îmi fac fel și fel de filme, probleme și piedici imaginare. În loc de întrebarea obișnuită "ce ar putea merge rău?", trebuie folosită afirmația pozitivă "totul va fi ok".

5.       Compararea cu alți oameni
"X a reușit să își cumpere mașină. Nu sunt mai prost decât el, așa că trebuie să îmi iau și eu." Acesta e un exemplu, dar în toate clasele sociale există o competiție sănătoasă sau nu. Fiecare om are propriul drum, propriile calități și chiar realizări. Evoluția o simțim diferit.


Așadar, STOP! Hai să trăim mai frumos și, implicit, mai fericiți!


-----------------------------------------------------------------------------


The last article was not complete, which is why I came up with a sequel. We have already established that I / we must do things for our daily happiness, but the truth is that there are also things that put us on a parallel trajectory with it.

There are a lot of negative habits that hold us back from the road to happiness, but the most significant ones, from my point of view, will be listed below.


      1.       Criticism and self-criticism
The world was designed to be special. Even trees do not follow an exact pattern of growth; each has its own rhythm and is unique. So how can people not be different and have specific gifts?

      2.       The rush for perfection
Perfection is a myth. The beauty consists of our and the whole Earth's imperfection. We run in vain in all parts in the hope that everything will work out great, well, it won't happen. At the end of the day, perfection means that the picture of our life has a brightly colored background.

3.       The events should not be allowed to take control
I get carried away. I suppose I'm not the only one. I start doing something and I forget to live: to eat, to hydrate myself or to sleep. I only see the ultimate goal and I ignore the life which goes by me fast.

      4.       Stress
It's perhaps the most harmful habit of all. I make all kinds of scenarios, problems and imaginary obstacles. Instead of the usual question "what could go wrong?", the positive statement "everything will be ok" should be used.

      5.       Comparing with other people
"X managed to buy a car. I'm not dumber than he is, so I have to get one too." This is an example, but in all social classes there is a healthy competition or not. Every person has its path, its own qualities and even achievements. We feel different the evolution.


So, STOP! Let's live nicer and, therefore, happier!